Μόνωση σωληνώσεων κλιματιστικού

  • Εντοπισμός προβλήματος, φυσική φθορά

  • Εντοπισμός προβλήματος, φυσική φθορά

  • Εντοπισμός προβλήματος, φυσική φθορά

  • Άνοιγμα ενώσεων

  • Άνοιγμα ενώσεων

  • Πέρασμα ειδικού ασταριού και κόλλημα ταινίας για την εφαρμογή των ασφαλτόπανων

  • Πέρασμα ειδικού ασταριού και κόλλημα ταινίας για την εφαρμογή των ασφαλτόπανων

  • Πέρασμα ειδικού ασταριού και κόλλημα ταινίας για την εφαρμογή των ασφαλτόπανων

  • Πέρασμα μονωτικού υλικού για τελική στεγάνωση

  • Πέρασμα μονωτικού υλικού για τελική στεγάνωση